29 listopada 2011 0 komentarzy

Stare Monety Rosyjskie

Początki mennictwa rosyjskiego, podobnie jak polskiego, sięgają X wieku. Wtedy to, za rządów Włodzimierza Wielkiego, wybijano monety złote (niewielkie, masa ok. 4 gramów) oraz srebrne (masa do 3 gramów), wyraźnie naśladujące wzornictwo bizantyjskie.  W kolejnych wiekach Ruś popadła jednak w okres długotrwałych zamętów wewnętrznych oraz, w XIII wieku, inwazji Mongołów (z których to języka zapożyczono określenie pieniądza używane do dzisiaj w języku rosyjskim- diengi). W wielu przypadkach zarzucono używanie monet, jako substytut monet stosowano m. in. futra.

Czytaj dalej →

29 listopada 2011 0 komentarzy

Monety Antyczne

Pierwsze monety na świecie pojawiły się w VII w. p.n.e.  w Lidii (kraina historyczna w dzisiejszej Turcji) oraz Argolidzie, jednym z wielu greckich państw-miast na półwyspie Peloponez. . Ich pojawienie się na arenie dziejów to wynik długotrwałego procesu ewolucji w wymianie towarowej pomiędzy ludźmi. W obu przypadkach były to monety kruszcowe (odpowiednio bite w elektronie, stopie złota i srebra, oraz srebrze). Początkowo jedynymi przedstawieniami na ich powierzchni były wizerunki zwierząt, bito je jednostronnie, bardzo niedoskonałą techniką.

Czytaj dalej →

29 listopada 2011 0 komentarzy

Monety Zastępcze

Moneta zastępcza to zjawisko w gospodarce pieniężnej stosunkowo stare. W szczególnych okolicznościach historyczno-społecznych, kiedy np. brakowało w obrocie brakowało pewnych nominałów, monety służyły tylko jednej, bardzo wąskiej kategorii opłat lub znajdowały się w obrocie na niewielkim, zamkniętym obszarze, często decydowano się na ich wprowadzenie.

Jedną z najstarszych kategorii monet zastępczych są monety dominialne,  które pojawiły się jeszcze w średniowieczu. Były to pieniądze używane w majątkach ziemskich, a służyły głównie  jako administracyjne wsparcie w egzekwowaniu obowiązku pańszczyźnianego. Domykały też obieg pieniężny, przez co chłop miał utrudnioną potencjalną ucieczkę z majątku (pozbawiony był pieniądza uniwersalnego, będącego w obiegu na terenie kraju). Z czasem ich funkcja uległa zmianie i służyły przede wszystkim potwierdzeniu wykonania danej pracy.

Czytaj dalej →

29 listopada 2011 0 komentarzy

Monety Okresu Międzywojennego

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie musiało się zmierzyć z wieloma przeciwnościami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Jeśli chodzi o system pieniężny, w 1920 roku przyjęto że obowiązującą walutą jest marka polska. Był to pieniądz poddany silnym naciskom (m. in. wojna polsko-bolszewicka) , który na początku lat 20-tych uległ silnej inflacji (ceny wielu produktów podawane były w milionach). W 1924 roku wprowadzono reformę, znosząc markę i ustanawiając nową walutę – złoty polski (tzw. reforma premiera Władysława Grabskiego). W tym momencie po raz pierwszy w historii II RP pojawiają się w obiegu pieniężnym monety stricte polskie, nie związane z systemem monetarnym któregokolwiek z państw zaborczych. Podjęto decyzję wybiciu w sumie  nominałów od 1 grosza do 100 złotych. I tak, monety najdrobniejsze (1, 2, 5 groszy) miały być produkowane z brązu, 10, 20 i 50 groszy z niklu, 1, 2 oraz 5 złoty ze srebra, a nominały 10, 20, 50, 100 złotych ze złota.

Czytaj dalej →